Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Kuipers Natuursteenonderhoud, gevestigd te (2518 VH) ‘s-Gravenhage aan de Van
  Diemenstraat 196 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Kuipers Schoonmaak onder nummer
  63433699 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Kuipers.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot
  het verrichten van werkzaamheden dan wel het leveren van zaken.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden met betrekking tot het leveren van natuursteen alsmede het leggen,
  schuren, polijsten en impregneren van natuursteen, het storten van ondervloeren of terrazzo en het schuren
  en polijsten van terrazzo. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of
  gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer
  vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van
  werkzaamheden dan wel het leveren zaken door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
 6. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke
  door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen
  opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan
  hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene
  voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de vereenkomst, nietig zou
  zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen
  blijven geldig en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door
  een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 5. Indien Opdrachtnemer op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn
  overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Opdrachtnemer op een later tijdstip alsnog nakoming te
  verlangen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
  nabestellingen c.q. deelbestellingen.
 7. Indien Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Opdrachtgever ter hand heeft
  gesteld behoeft Opdrachtnemer de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze
  bij volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gedane aanbieding heeft
  geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de
  acceptatie van Opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de
  overeenkomst eerst tot stand indien Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft
  ingestemd.
 2. Indien Opdrachtgever, zonder daaraan voorafgaande aanbieding, aan Opdrachtnemer een opdracht
  verstrekt c.q. een order plaatst, is Opdrachtnemer eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij
  deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Opdrachtnemer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan Opdrachtgever
  heeft bevestigd of zodra Opdrachtnemer - zonder tegenwerping van Opdrachtgever - met de uitvoering van
  deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden c.q. op de overeenkomst binden Opdrachtnemer
  eerst nadat deze schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 4: Aanbiedingen / offertes / prijzen

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding
  bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door
  Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na
  ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten,
  zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van het in deze
  prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of
  onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Opdrachtnemer gerechtigd de in het aanbod
  vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters alsmede andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op
  de website van Opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan
  Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kennelijke druk- en typfouten
  of kennelijke verschrijvingen.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de
  gebruiker(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
  valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden of toeleveranciers of
  wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is Opdrachtnemer gerechtigd de
  overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Tarieven werkzaamheden / meerwerk

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te
  verrichten werkzaamheden overeenkomen. Deze tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.
 2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de
  verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het voor
  Opdrachtnemer gebruikelijke uurtarief alsmede op grond van de door Opdrachtnemer gemaakte
  materiaalkosten.
 3. Opdrachtgever kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de
  werkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden
  uitgevoerd.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd een (tussentijds) voorschot op de nog te maken kosten te vragen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn
  werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen
  voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 6. Indien Opdrachtnemer een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin
  gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de
  oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
  ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in
  redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de overeengekomen werkzaamheden
  verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
  Opdrachtnemer is gerechtigd prijsafwijkingen van minder dan 10% van de bij benadering opgegeven prijs
  door te belasten aan Opdrachtgever, zonder Opdrachtgever hieraan voorafgaand op de hoogte te stellen
  hiervan. Er is pas sprake van meerwerk, indien de prijsafwijking meer dan 10% van de bij benadering
  opgegeven prijs bedraagt. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd de meerprijs aan Opdrachtgever in
  rekening te brengen, nadat zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 6: Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgdragen dat:
  a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door
  Opdrachtnemer gewenste vorm aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
  b. de zaken waaraan Opdrachtnemer werkzaamheden dient te verrichten op het overeengekomen tijdstip
  aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
  c. opdrachtnemer toegang heeft tot het pand dan wel de ruimte in welke zij de werkzaamheden dient uit te
  voeren.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn, ook indien deze
  van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de gevolgen voortvloeiend uit het
  niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die
  in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder
  toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekken.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van
  Opdrachtnemer bevinden, blijft bij Opdrachtgever berusten. Opdrachtgever is verplicht de zaken, die zich ter
  bewerking c.q. herstel onder het beheer van Opdrachtnemer bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te
  houden.
 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze
  verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het
  verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening
  en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7: Uitvoering

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
  Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van
  opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
  beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
  uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te
  wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
 4. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever op de hoogte van haar werkzaamheden ter uitvoering van de
  opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien Opdrachtgever daarvan
  onkundig is.
 5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep
  of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst
  betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn
  verricht.
 6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden
  uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke
  termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor
  ontbinding van de overeenkomst op.

Artikel 8: Levering / leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
  termijnen. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij
  door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn
  gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase
  afzonderlijk kan factureren.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering. Onder
  het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren
  zaken het pand of het magazijn van Opdrachtnemer verlaten of het moment waarop Opdrachtnemer aan
  Opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze,
  maar voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade,
  van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending en/of het
  transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan
  het in dit lid bepaalde.
 5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever niet mogelijk blijkt de bestelde
  zaken aan Opdrachtgever te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Opdrachtnemer
  gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever terug te laten bezorgen en op te slaan.
  Tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient Opdrachtgever
  Opdrachtnemer binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te
  leveren c.q. dient Opdrachtgever deze alsnog op te halen.
 6. Indien Opdrachtgever ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn
  afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een
  ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
  zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de
  zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Opdrachtnemer een verplichting tot
  vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten,
  vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet. 
 8. Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij
  de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen
  de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 9: Reclames en retourzendingen

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde zaken tot controle ervan over te
  gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen,
  dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief of de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk
  binnen 8 uur na ontvangst van de zaken, aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
 2. Overige reclames - waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden - dienen per
  aangetekend schrijven direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan Opdrachtnemer te worden
  gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Opdrachtgever.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Opdrachtnemer kenbaar zijn
  gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden correct te zijn
  uitgevoerd.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens indien er sprake is van
  consumentenkoop.
 5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar
  de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Opdrachtnemer
  indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele
  verpakking of emballage.
 7. Indien Opdrachtgever wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever de zaken retour
  zendt aan Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze zaken als
  “handling kosten” in rekening te brengen.
 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of
  verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. Enkel indien er sprake is van consumentenkoop op afstand heeft Opdrachtgever het recht om de
  koopovereenkomst te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het materiaal of product, welke termijn
  ingaat op de dag na ontvangst.

Artikel 10: Garanties

 1. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden naar behoren
  en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze
  leveringen en/of werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen
  werd overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
  deugdelijkheid van het geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een
  termijn van 12 maanden na levering.
 3. Indien voor de door Opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is
  afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 4. Garanties worden slechts verstrekt aan Opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 5. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Opdrachtgever aan al zijn
  betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken c.q. werken aan Opdrachtnemer heeft
  voldaan.
 6. Opdrachtnemer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken
  geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of
  gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 7. Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal
  Opdrachtnemer kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste
  wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de
  overeengekomen prijs voor de zaken en/of de werkzaamheden zorgdragen. Een en ander ter keuze van
  Opdrachtnemer. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze
  algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen dan wel door Opdrachtnemer gegeven garanties aanvaardt
  Opdrachtnemer, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, enkel aansprakelijkheid bij een aan haar
  toerekenbare tekortkoming voor directe schade. 
 2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of
  geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door haar ingeschakelde hulppersonen en/of andere derden of
  voor door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van
  derden.
 4. Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden
  nimmer aanspreken.
 5. Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking
  van de schade.
 6. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor Opdrachtgever kenbare vergissing
  of fout maakt, is deze gehouden Opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de
  vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Opdrachtnemer te
  melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever
  ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 8. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de
  schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar
  assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Opdrachtnemer niet
  uitkeert of de schade niet onder een door Opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de
  schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het gefactureerde of nog te factureren
  bedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 9. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat Opdrachtgever de
  schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij
  gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 10. Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Opdrachtnemer aansprakelijk
  stellen voor door hem of derden geleden schade, indien de schade is ontstaan door:
  a. ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of
  de door of namens Opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen,
  onderhoudsvoorschriften, garantiebepalingen e.d.;
  b. ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende, slecht of niet tijdig onderhoud;
  c. fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte of
  voorgeschreven gegevens, bescheiden, informatie of materialen;
  d. aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever;
  e. dat door of namens Opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het
  geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer;
  f. een langere levertijd dan wel uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak
  daaraan ten grondslag ligt;
  g. intensief gebruik van gelegde of bewerkte ondervloer, natuursteen of terrazzo direct na uitvoering van de
  werkzaamheden in strijd met de voorschriften van Opdrachtnemer;
  h. kleurverschil dat mogelijk kan optreden na het schuren, polijsten en/of impregneren van natuursteen dan
  wel terrazzo.
  i. te diep in de natuursteen getrokken vlekken of vlekken die van onderaf in de steen zijn getrokken, welke
  door de werkzaamheden van Opdrachtnemer niet verwijderd kunnen worden;
  j. het betreden van een nog niet voldoende uitgeharde (onder)vloer of terrazzo door Opdrachtgever;
  h. kleurverschil en verschil in grootte van de steentjes, alsmede kleurverschil in het cement van een
  terrazzo vloer.
 11. Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het voorgaande lid van dit artikel volledig aansprakelijk
  voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van
  derden tot vergoeding van deze schade.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
  aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens leidinggevend personeel op
  directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in
  deze gevallen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens
  Opdrachtgever.

Artikel 12: Betaling

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige
  andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te verlangen.
 2. Indien partijen een overeenkomst hebben gesloten, waarbij levering binnen 4 dagen zal plaatsvinden, dient
  volledige betaling voorafgaand aan levering te geschieden. Levering door Opdrachtnemer zal pas
  plaatsvinden, nadat het volledige door Opdrachtgever te betalen bedrag door Opdrachtnemer is ontvangen. 
 3. Indien betaling na factuur is overeengekomen, dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de
  factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij
  staat de juistheid van een factuur vast indien Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft
  gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 en 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is
  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere
  sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Opdrachtnemer wettelijke (handels)rente verschuldigd over de
  hoofdsom vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere
  rechten van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder
  dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Opdrachtgever
  (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de
  rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 6. In afwijking van leden 3 en 4 van dit artikel, geldt voor Opdrachtgevers die handelen in de hoedanigheid van
  consument dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij
  zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens
  aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt
  aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
 7. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke
  Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
  - over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
  - over de volgende Euro 2.500,- 10%
  - over de volgende Euro 5.000,- 5%
  - over de volgende Euro 190.000,- 1%
  - over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Opdrachtnemer gerechtigd na verloop van
  1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief
  opgebouwde vertragingsrente.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, is Opdrachtnemer, behoudens dwingendrechtelijke
  bepalingen, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
  middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten
  totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
  Voornoemd opschortingsrecht heeft Opdrachtnemer eveneens indien zij al voordat Opdrachtgever in
  verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te
  twijfelen.
 10. Door Opdrachtgever gedane betalingen zullen door Opdrachtnemer ten eerste in mindering worden
  gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst
  openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking
  heeft op een latere factuur.
 11. Opdrachtgever is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, niet gerechtigd vorderingen van
  Opdrachtnemer te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Opdrachtnemer. Dit geldt
  eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
  wordt verklaard.
 12. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten
  behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
  factuurbedrag.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip
  waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en
  nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de
  levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Opdrachtgever in de
  nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke
  incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken
  behorende bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud berust
  derhalve alsdan in ieder geval te allen tijde op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van
  het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van Opdrachtgever bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Opdrachtgever in het kader van de normale
  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een
  eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever niet bevoegd deze zaken
  op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of
  overige rechten pretenderen te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. Opdrachtgever is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij
  aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar
  eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.
 8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Opdrachtnemer
  op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende
  premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Opdrachtnemer een beroep doet
  op het eigendomsvoorbehoud, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere
  ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van
  Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14: Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Opdrachtnemer
  gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels
  een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen
  of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud
  van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever of Opdrachtnemer is Opdrachtnemer
  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan
  Opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een
  redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
  verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer, van de door haar ingeschakelde derden
  of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Opdrachtnemer.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
  oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
  organisatie van Opdrachtnemer en/of van Opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden,
  verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen,
  bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door
  weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en
  leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever
  gehouden zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment na te komen.

Artikel 16: Annulering / opschorting / ontbinding

 1. Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te
  annuleren, is hij aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer nader te bepalen schadevergoeding
  verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en haar
  door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Opdrachtnemer is gerechtigd voornoemde
  schadevergoeding te fixeren en -naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden
  en/of leveringen -20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal
  Opdrachtnemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door
  Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever is Opdrachtnemer
  gerechtigd alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten evenals de voor de
  opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment
  dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
  geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
  bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
  opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
  van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden
  hervat, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een
  schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de
  overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Opdrachtgever gehouden eventuele uit deze hervatting
  voortvloeiende kosten van Opdrachtnemer te vergoeden.
 7. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
  voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven
  van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
  in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
  haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 9. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17: Toepasselijk recht / forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, alsmede tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
  gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
  Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer is
  gevestigd, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd, zij het dat Opdrachtnemer altijd de
  bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever
  is gevestigd.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt
  of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die
  producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
  adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al
  dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken
  of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van
  Opdrachtnemer.
  De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van
  een intellectueel eigendomsrecht van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke Opdrachtnemer in licentie gebruikt mag Opdrachtgever
  nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te
  gebruiken en vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een
  intellectueel eigendomsrecht.
 5. Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door Opdrachtnemer en
  door derden geleden schade volledig te vergoeden.